wersja kontrastowa


cos


Stopka UE


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"Operacja pod nazwą „Rozwój usług firmy La Soleil Monika Piecuch w zakresie poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o projektowanie wnętrz, obrót nieruchomościami i usługę home staging oraz zatrudnienie 2 pracowników” mająca na celu
poprawę warunków i możliwości powstawania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. poprzez rozwój usług firmy La Soleil Monika Piecuch w zakresie poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o projektowanie wnętrz, obrót nieruchomościami i usługę home staging oraz zatrudnienie 2 pracowników, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Planowane efekty operacji: 2 nowe trwałe miejsca pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" dla osób z grup defaworyzowanych; oferta przedsiębiorstwa poszerzona o projektowanie wnętrz, obrót nieruchomościami i usługę home staging; pracownicy i właścicielka przeszkoleni kierunkowo w zakresie merytorycznym poszerzonej działalności (łącznie 6 szkoleń).


Wartość realizowanej operacji: 143 059,55 zł, 
w tym ze środków EFRROW: 51 805,00 zł i ze środków publicznych krajowych wypłacanych przez ARiMR: 29 611,00 zł