wersja kontrastowa


cos


LA SOLEIL MONIKA PIECUCH

realizuje projekt pn.

 „Mogę wszystko - program wsparcia osób młodych na pomorskim rynku pracy

 

nr POWR.01.02.01-22-0049/19

 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19

Wnioskodawca: La Soleil Monika Piecuch, Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka

Okres realizacji projektu: od 01-03-2020 do 30-06-2021

Wydatki kwalifikowalne: 998.700,90 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 948.516,90 zł

Wkład własny Beneficjenta: 50.184,00 zł