wersja kontrastowa


cos
 


„Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców LGD Zakole Dolnej Wisły- staże

 i szkolenia zawodowe”

 

Projekt pn. „Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców LGD Zakole Dolnej Wisły- staże i szkolenia zawodowe” nr 2019/EFS/2 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2020-03-31

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

w ramach funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 158 221. 40 zł 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 149 851.40