wersja kontrastowa


cos
La Soleil Monika Piecuch

realizuje projekt grantowy pn.

„Wdrożenie strategii internacjonalizacji La Soleil Monika Piecuch”

dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych –

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem projektu grantowego jest wdrożenie strategii internacjonalizacji La Soleil Monika Piecuch wraz z rozpoczęciem działalności eksportowej studia projektowego Foormat, stanowiącego nową  jakość i markę firmy.

Zadania realizowane w projekcie grantowym:

·         zakup usług doradczych w celu zaprojektowania kampanii marketingowej w środowisku internetowym

·         zakup usługi prawnej w celu opracowania wzoru umów

·         organizacja wizyt studyjnych na terenie Niemiec i Kanady

·         zakup usługi doradczej w zakresie dostosowania produktu do potrzeb rynku docelowego

·         uczestnictwo w targach branżowych Salone del Mobile o charakterze wystawcy

 

Okres realizacji projektu: od 01.08.2021 roku do 31.08.2022 roku

Wniosek o powierzenie grantu nr: 069/WPG/2/G/2020

 

Wydatki ogółem:                    284 163,92 zł

Wydatki kwalifikowalne        235 933,37 zł

Dofinansowanie:                    200 543,36 zł (85%)stopka