wersja kontrastowa


cos
Projekt pt. „Od bierności do aktywności - program wsparcia młodych biernych w województwie kujawsko-pomorskim” nr WND-POWR.01.02.02-04-0008/17-00”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Całkowita wartość projektu : 388 457,55 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 356 953,64 zł
Okres realizacji: 01.01.2018 do 30.06.2018


Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz możliwości zatrudnienia 28 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 należących do kategorii NEET.

Projekt dotyczy wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez:
 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
  • identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Grupa docelowa

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie kierowane do osób:
 • w wieku: 15-29 lat
 • zamieszkujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
 • biernych zawodowo (w tym również osób niepełnosprawnych), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne;
 
W ramach projektu oferujemy:
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • certyfikowane szkolenia i kursy,
 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu,
 • 6-miesięczne płatne staże zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu spotkania z doradcą zawodowym, staż zawodowy
Planowane efekty realizacji projektu:
 • 28 uczestników otrzyma wsparcie w formie opracowania Indywidulanego Planu Działania
 • 28 uczestników zyska doświadczenie przez odbycie stażu zawodowego,
 • 10 uczestników ukończy szkolenia
 • 43% uczestników projektu (poza osobami niepełnosprawnymi i o niskich kwalifikacjach) podejmie zatrudnienie,
 • 17% niepełnosprawnych uczestników projektu podejmie zatrudnienie
 • 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach podejmie zatrudnienie
Zatrudnienie będzie monitorowane przez 3 miesiące od momentu zakończenia udziału w projekcie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce: Rekrutacja.

Biuro projektu:
La Soleil Monika Piecuch
ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz


stopka