wersja kontrastowa


cos
Zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 23 października 2021

Firma Monika Piecuch LA SOLEIL, ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka, NIP: 9561429633 przesyła zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL na zakup systemu do obsługi zarządzania projektami
w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji techniczno-funkcjonalnej oraz warunków realizacji zostały określone w załączniku Zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 23.10.2021 [pdf]

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL na wykonanie systemu do obsługi zarządzania projektami” w terminie do dnia 29.10.2021 r. w następujący sposób:

a.   w wersji papierowej osobiście na adres siedziby Zamawiającego w godzinach pracy to jest: ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach 8.00-15.00;

b.  w wersji papierowej przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach 8.00-15.00;

W ostatnim dniu składania ofert do godziny 14.00.

Do formularza oferty należy również dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk KRS.

W oparciu o przesłane oferty Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryterium ceny (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentami i złożenia oferty.
Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 2/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 23 października 2021 r.


La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka, zwana dalej Zamawiającym, informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 23 października 2021 r. w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurą rozeznania rynku na zakup systemu do obsługi zarządzania projektami realizowanym w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, złożone zostały 3 oferty.

W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta najkorzystniejsza.

Nazwa wybranego Wykonawcy: LEA24 sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Chrobrego 95, 87-100 Toruń

Data wpływu oferty: 29.10.2021

Kwota oferty: 48.000,00 zł netto, VAT: 11.040,00 zł, 59.040,00 zł brutto.

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty [pdf]Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 05 listopada 2021


Firma Monika Piecuch LA SOLEIL, ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka, NIP: 9561429633 przesyła zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL na dostawę sprzętu fotograficznego z 4 obiektywami oraz zakup usługi szkoleniowej dla pracowników i właściciela w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji techniczno-funkcjonalnej oraz warunków realizacji zostały określone w załączniku Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 05.11.2021 [pdf]

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL” w terminie do dnia 10.11.2021 w następujący sposób:

  1. w wersji papierowej osobiście na adres siedziby Zamawiającego w godzinach pracy to jest: ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach 8.00-15.00;
  2. w wersji papierowej przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach 8.00-15.00;
W ostatnim dniu składania ofert do godziny 14.00.

Do formularza oferty należy również dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk KRS.

W oparciu o przesłane oferty Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryterium ceny (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentami i złożenia oferty.Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 05 listopada 2021 r.

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka, zwana dalej Zamawiającym, informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 05 listopada 2021 r. w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurą rozeznania rynku na dostawę sprzętu fotograficznego z 4 obiektywami oraz zakup usługi szkoleniowej dla pracowników i właściciela realizowanym w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, złożone zostały 3 oferty.

W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta najkorzystniejsza.

Nazwa wybranego Wykonawcy: NATE Piotr Kaczmarek

Adres siedziby Wykonawcy: ul. W. Witosa 9b/21, 87-100 Toruń

Data wpływu oferty: 10.11.2021

Kwota oferty: 45.500,00 zł netto, VAT: 10.465,00 zł, 55.965,00 zł brutto.

Do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty [pdf]


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 5 listopada 2021 r.

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka, zwana dalej Zamawiającym, zawiadamia o unieważnieniu Zapytania ofertowego nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 05 listopada 2021 r. w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurą rozeznania rynku na dostawę sprzętu fotograficznego z 4 obiektywami oraz zakup usługi szkoleniowej dla pracowników i właściciela realizowanym w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, na podstawie zapisu zawartego w punktu XIII. ust. 2 zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.”

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej.
Zapytanie ofertowe NR 4/RPKP/162/LASOLEIL na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, programu graficznego oraz zakup usługi szkoleniowej dla pracowników i właściciela

Link do bazy konkurencyjności


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 23 kwietnia 2022

Firma Monika Piecuch LA SOLEIL, ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka, NIP: 9561429633 przesyła zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL na dostawę sprzętu fotograficznego z 4 obiektywami oraz zakup usługi szkoleniowej dla pracowników i właściciela w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji techniczno-funkcjonalnej oraz warunków realizacji zostały określone w załączniku Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL z dnia 23.04.2022 [pdf] [doc]

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/RPKP/162/LASOLEIL” w terminie do dnia 30.04.2022 w następujący sposób:

  • w wersji papierowej osobiście na adres siedziby Zamawiającego w godzinach pracy to jest: ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach 8.00-15.00;
  • w wersji papierowej przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego ul. Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach 8.00-15.00;

 

W ostatnim dniu składania ofert do godziny 11.00. 

Do formularza oferty należy również dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk KRS.

W oparciu o przesłane oferty Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryterium ceny (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Zachęcam do zapoznania się z dokumentami i złożenia oferty.stopka