wersja kontrastowa


cos

Projekt „Aktywizacja matek dzieci z autyzmem” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałaniu wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kwota przyznana na realizację Projektu wyniosła: 622 237,00 PLN.

Projekt skierowany był do 20 kobiet, nie pracujących i nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w wieku od 20 do 44 lat, które pobierały świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem z autyzmem i mieszkały na terenie woj. kujawsko – pomorskiego.
Projekt podzielony był na dwie edycje i dwie 10-osobowe grupy, z których pierwsza rozpoczynała swoje zajęcia w lutym 2011, a druga w sierpniu 2011.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna matek dzieci z autyzmem, dzięki czemu możliwa była integracja z własnym środowiskiem i reintegracja ze społeczeństwem.

Osoby uczestniczące w projekcie otrzymywały wsparcie w ramach:

- indywidualnego poradnictwa psychologicznego,

- warsztatów umiejętności psychospołecznych: trening motywacji,

asertywności, warsztaty antystresowe,

 - grupowego poradnictwa psychologicznego,

 - zajęć z zakresu kreowania własnego wizerunku,

 - doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zaplanowane zostały także siedmiodniowe wyjazdy integracyjno – warsztatowe, na które każda z Uczestniczek mogła zabrać dziecko z autyzmem, którym się opiekuje.

Dodatkową korzyścią płynącą z uczestnictwa w projekcie była m.in. możliwość wykorzystania przez każdą z uczestniczek 3 talonów o wartości 150 zł na samodzielny zakup usług społecznych np.: zabiegów kosmetycznych, masaży czy zajęć fitness, w zależności od własnych preferencji.


Realizacja Projektu zakończyła się 31.12.2011r.

 

 

 Rezultaty twarde:

- Uzyskanie przez 18 kobiet dyplomów poświadczających ukończenie  projektu zgodnie ze ścieżką uczestnictwa w projekcie

- Otrzymanie przez 20 kobiet  wsparcia w realizowanym projekcie

- Uzyskanie przez  18 kobiet  zaświadczeń o ukończeniu warsztatów i szkoleń

Rezultaty twarde

Planowana ilość

Faktyczna ilość

Sytuacja w ujęciu procentowym

Otrzymanie wsparcia w realizowanym projekcie

20

20

100%

Ukończenie kursów

18

19

105,56%

Ukończenie udziału w projekcie

18

19

105,56%

 

Rezultaty  miękkie:

- Podniesienie  kompetencji społecznych poprzez wyjazdy integracyjne u min.  30% Uczestniczek.

- Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów u min.  40 % Uczestniczek.

- Podniesienie  kompetencji osobistych u min.  35% uczestniczek.

- Podniesienie  motywacji u min. 30% Uczestniczek.

- Nabycie  umiejętności poruszania się po rynku pracy i szukania pracy u min.  30% Uczestniczek.

- Wzrost  samooceny i poczucia własnej wartości u min.  30% Uczestniczek.

- Nabycie  umiejętności  asertywności u min.  30% Uczestniczek.

Rezultaty miękkie

Planowana ilość

osób

Faktyczna ilość  osób

Sytuacja w ujęciu

procentowym

Podniesienie kompetencji społecznych poprzez wyjazdy integracyjne

6

16

266,67 %

Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów

8

16

200,00 %

Podniesienie kompetencji osobistych

7

17

242,86 %

Podniesienie motywacji

6

19

316,67 %

Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i szukania pracy

6

16

266,67 %

Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości

6

19

316,67 %

Nabycie umiejętności asertywności

6

17

283,33 %

Założone produkty służące realizacji założonych celów szczegółowych, a przez to i  celu głównego również zostały zrealizowanie na wysokim poziomie, bo niemalże w 100%.

 

Zgodnie z planem odbyły się również dwa wyjazdy integracyjno – warsztatowe, z których pierwszy odbył się do Hotelu Głęboczek w miejscowości Wielki Głęboczek. Malownicze położenie, otoczenie lasów i jezior gwarantowało ciszę, świeże powietrze i niepowtarzalny klimat wyciszenia i spokoju, który niewątpliwie pomógł w akceptacji nowego otoczenia przez dzieci. Drugi natomiast do niewielkiej nadmorskiej miejscowości: Dąbki niedaleko Darłowa w województwie zachodnio pomorskim. Wszyscy Uczestnicy zapewniony mieli  dowóz, nocleg, wyżywienie, a także dodatkowe atrakcje: gry i zabawy  w sali, na basenie oraz na świeżym powietrzu. Zajęcia miały charakter zarówno indywidualny jak i grupowy odbywały się w asyście profesjonalnej kadry terapeutów i trenerów.

Spotkania wigilijne „Mikołajki” dla wszystkich Uczestniczek projektu, dzieci i osób z otoczenia zorganizowane zostało w restauracji Rubbens w Łysomicach pod Toruniem.  Zabawę prowadził św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami: psami i alpakami. Zapewniona była również oprawa muzyczna. Za aktywny udział w organizowanych grach i zabawach Uczestnicy oraz ich dzieci otrzymali nagrody.

Konferencja podsumowująca realizację, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. „Aktywizacja matek dzieci z autyzmem” odbyła się 15 grudnia 2011r. w Restauracji Piano w Toruniu. W konferencji udział wzięło łącznie 51 osób, w tym Uczestniczki projektu, przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pożytku publicznego, a także trenerzy, terapeuci oraz kadra projektu. W trakcie konferencji pokazana została prezentacja multimedialna oraz film ilustrujące działania i rezultaty projektu.

 

W celu bliższego zapoznania się z przebiegiem realizacji Projektu zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

Dziękujemy za udział w projekcie.

 stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki