wersja kontrastowa


cos

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Reaktywacja Warmii i Mazur”

 

Projekt pn. „Reaktywacja Warmii i Mazur” nr RPWM.11.01.01-28-0147/18 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od: 2019-03-01 do: 2020-09-30

 

Grupę docelową Projektu stanowi 90 osób (35K/55M), które spełniają następujące kryteria:

1.     Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ. w wieku pow. 18 r.ż., pozostających bez pracy, w tym niezarejestrowane w PUP, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, nieaktywne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami.

2.     Zamieszkiwanie na obszarze  województwa warmińsko-mazurskiego:  BRANIEWSKI (cały powiat) ELBLĄSKI (cały powiat) GIŻYCKI (cały powiat) IŁAWSKI (cały powiat) MRĄGOWSKI (cały powiat) NIDZICKI (cały powiat) OSTRÓDZKI (cały powiat) WĘGORZEWSKI (cały powiat) ELBLĄG (cały powiat) z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku, tj. gmin: miasto Ełk i Ełk.

Celem głównym projektu jest:

- zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 -zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczaniem społecznym, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.

-poprawa skuteczności i efektywności działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej

Wsparcie w ramach projektu:

Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestniczek / Uczestników Projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
Każda Uczestniczka / Każdy Uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem obejmującym co najmniej 3 formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u Niej / Niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w formie:

1.    Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (10h/UP)

2.    Indywidualne Spotkania z Psychologiem (4h/UP)

3.    Coaching Indywidualny (12h/UP)

4.   Pośrednictwo pracy (9h/UP)

5.   Szkolenia

Szkolenia prowadzącą do uzyskania kwalifikacji zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu.

o   wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IŚR (Indywidualnej Ścieżki Reintegracji) wnioskodawca nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe UP, które będą znane dopiero w okresie realizacji projektu; szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP

o   materiały szkoleniowe;

o   profesjonalna kadra trenerska;

o   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

o   egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;

o   stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;

o   zwrot kosztów dojazdu;

6.    3 miesięczne płatne staże zawodowe.

§  3 miesięczny staż;

§  8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo; a w przypadku osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo;

§  badanie lekarskie;

§  stypendium stażowe.

7.    Usługa wsparcia Uczestników Projektu  

PLANOWANE EFEKTY:

§  Rezultatem projektu będzie wzrost aktywności społecznej, zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a jednocześnie wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje

§  Udział Uczestniczek / Uczestników w projekcie przełoży się na efektywne wykorzystanie ich potencjału, poprawę samooceny i sytuacji materialnej. Realizacja wsparcia dla osób należących do grupy docelowej przyczyni się do polepszenia ich sytuacji na regionalnym rynku pracy i zapobiegnie zjawisku wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem kwalifikacji, niepełnosprawnością, wiekiem oraz płcią. 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 660 732,92 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 411 622,98 PLN

 

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki aktywnemu uczestnictwu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u Koordynator projektu: Daria Witowska pod nr tel.: 516 355 714

Biuro Projektu

ul. 12 Lutego 25, 82-300 Elbląg  (budynek Świat Dziecka)

mail: daria.witowska@lasoleil.com.pl