wersja kontrastowa


cos


Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Nabór będzie prowadzony w sposób otwarty i ciągły z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

Projekt jest skierowany do 90 osób (w tym 35 kobiet i 55 mężczyzn)

·       w wieku pow. 18 r.ż., pozostających bez pracy,

·       długotrwale bezrobotni,

·       w tym niezarejestrowane w PUP,

·        bierne zawodowo,

·       nieaktywne zawodowo;

·       os. zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., korzystające z opieki społecznej oraz z PO PŻ, osoby wobec których wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,

·        mieszkające powiaty: BRANIEWSKI, ELBLĄSKI GIŻYCKI IŁAWSKI MRĄGOWSKI NIDZICKI OSTRÓDZKI WĘGORZEWSKI ELBLĄG (cały powiat/miasto)

Etapy Rekrutacji:

Etap I - ocena formalna –

·        Wiek powyżej 18 r.ż. -weryfikowane: formularz aplikacyjny

·        Osoba zamieszkująca wg KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego( powiaty: BRANIEWSKI, ELBLĄSKI, GIŻYCKI, IŁAWSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI OSTRÓDZKI, WĘGORZEWSKI, ELBLĄG -weryfikowane formularz aplikacyjny i oświadczenie aplikacyjny i oświadczenie

·        Status osoby biernej zawodowo -weryfikowane: oświadczenie

·        Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym-weryfikowane: oświadczenie

·        Osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowane ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tyg.-weryfikowane: oświadczenie

Komisja rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty za:

·       Osoba z niepełnosprawnością (zaświadczenie urzędowe/lekarskie)-15 pkt

·       Osoba długotrwale bezrobotna (formularz aplikacyjny)- 10 pkt

·       Osoba bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie)- 5 pkt

·       Osoba z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym (na poziomie max ISDEC 2 włącznie) (oświadczenie) - 5 pkt

·       Osoba korzystająca z PO PŻ (oświadczenie) -15 pkt

·       Osoba zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt.15 Wytycznych CT9 (oświadczenie)- 15 pkt     


Etap II - komisja rekrutacyjna oceni u kandydatów:

·       test motywacji do udziału w projekcie i aktywizacji zawodowej (0-30 pkt.)

Wyniki będą rozpatrywane osobno dla kobiet i mężczyzn.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pisemnie (telefonicznie/mailem).

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do biura projektu, niezbędnych dokumentów, na które składają się:

1.     Formularz rekrutacyjny;

2.     Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie w Biurze Projektu osobiście, listownie, telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, odbiór dokumentów przez zespół projektowy we wskazanym miejscu lub w trakcie umówionego spotkania z potencjalnymi UP. Wnioskodawca przewiduje również bezpośrednią pomoc osobom z niepełnosprawnościami w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych – dojazd do UP.

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 660 732,92  PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 411 622,98  PLN