wersja kontrastowa


cos

 

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

„Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez

organizację szkoleń zawodowych”

 

 

Projekt pn. „Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez

organizację szkoleń zawodowych” nr2018/EFS/1 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2019-10-31

 

Grupę docelową projektu stanowi 18 osób (5K/ 13M), które spełniają następujące kryteria:

 

1.     Wiek powyżej 18 r.ż., status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej III profil lub niepełnosprawnej, osoba nie uczestnicząca w kształceniu w trybie stacjonarnym, osoba nieodbywająca kary pozbawienia wolności, osoba zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2.     Zamieszkiwanie terenu obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły.

 

Głównym celem projektu jest:

 

       zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

       zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem

 

Wsparcie w ramach projektu:

 

Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestniczek/ Uczestników Projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i  przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Każda Uczestniczka/  Każdy Uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem obejmującym co najmniej 3 formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u Niej/ Niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

 

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w formie:

 

1.     Opracowanie Indywidualnej Ścieżki aktywizacji

2.     Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2h)

3.     Coaching indywidualny (3h)

4.     Spotkania psychoedukacyjne

5.     Szkolenia zawodowe. 

Szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 

       Rezultatem projektu będzie wzrost aktywności społecznej, zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a jednocześnie wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje.

       Udział Uczestniczek/ Uczestników w projekcie przełoży się na efektywne wykorzystanie ich potencjału, poprawę samooceny i sytuacji materialnej. Realizacja wsparcia dla osób należących do grupy docelowej przyczyni się do polepszenia ich sytuacji na regionalnym rynku pracy i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem kwalifikacji, niepełnosprawnością, płcią oraz wiekiem.

 

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

w ramach funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 157 946,48 zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 149 990,48 zł

 

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki aktywnemu uczestnictwu mogą Państwo

odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 


 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać

 

u Koordynatora projektu: Kamil Bemowski pod nr tel.: 575 722 100

 

mail: doradztwo.pomorskie@gmail.com