wersja kontrastowa


cos

 
REKRUTACJA

 

Rekrutacja do projektu

 

Nabór będzie prowadzony w sposób otwarty i ciągły z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

 

Projekt jest skierowany do 18 osób (5K/ 13M):

 

       w wieku pow. 18 r.ż., pozostających bez pracy

       długotrwale bezrobotni

       w tym niezarejestrowane w PUP

       bierne zawodowo

       nieaktywne zawodowo.

       os. zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., korzystające z opieki społecznej oraz z PO PŻ,

       zamieszkujące teren LGD Zakole Dolnej Wisły.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 

Etap I- Złożenie w Biurze Projektu dokumentów zgodnych z Regulaminem rekrutacji.

Etap II- Weryfikacja spełniania lub nie OKU. Odrzucenie kandydatur niespełniających łącznie OKU.

Etap III- Weryfikacja spełniania PKU, przyznanie punktów za PKU.

Etap IV- Test motywacji do udziału w projekcie i aktywizacji zawodowej.

Etap V- Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej (koordynator, specjalista) i sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie. W przypadku liczby kandydatów/ek przewyższającej liczby miejsc- utworzenie list rezerwowych zgodnie z OKU i PKU.

Etap VI- Ogłoszenie wyników oraz wysłanie mailem/pocztą powiadomień do osób.

Etap VII- Podpisanie umów uczestnictwa i załączników: oświadczeń potwierdzających status UP zgodnie z OKU i PKU na dzień przystąpienia do projektu.

 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie w Biurze Projektu osobiście, listownie, telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, odbiór dokumentów przez zespół projektowy we wskazanym miejscu lub w trakcie umówionego spotkania z potencjalnymi UP. Wnioskodawca przewiduje również bezpośrednią pomoc osobom z niepełnosprawnościami w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych – dojazd do UP.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 158 221. 40 zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 149 851.40