wersja kontrastowa


cos


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Twoja szansa na dobrą przyszłość!”

 

nr POWR.01.02.01-04-0038/19

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu

Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacji udziela i rekrutację prowadzi:

Beneficjent: La Soleil Monika Piecuch

Siedziba Beneficjenta: Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka Partner Projektu: VOBACOM Sp. z o.o.

Siedziba Partnera Projektu: ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń Biuro Projektu: ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Twoja szansa na dobrą przyszłość!” realizowanym w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

2.     Beneficjentem Projektu jest La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-

134 Zławieś Wielka.

3.     Projekt jest realizowany w partnerstwie z VOBACOM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń.

4.     Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

5.     Okres realizacji projektu obejmuje termin od 01.10.2019 do 31.12.2020.

6.     Projekt realizowany jest terenie miasta Torunia, Włocławka oraz Inowrocławia (miasto i gmina wiejska) województwa kujawsko-pomorskiego.

7.     Udział w projekcie jest bezpłatny.

8.     W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 45 osób (27 kobiet, 18 mężczyzn), spełniających kryteria, o których mowa w § 5.

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa pojęcia oznaczają:

Projekt – projekt nr POWR.01.02.01-04-0038/19 pn. „Twoja szansa na dobrą przyszłość!” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020, realizowany przez La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka., w oparciu o wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Beneficjent – La Soleil Monika Piecuch

Siedziba Beneficjenta – Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka

Partner Projektu – VOBACOM Sp. z o.o.

Siedziba Partnera Projektu/Biuro Projektu – ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń  

Strona internetowa Projektu – strona www.vobacom.pl/projekty-EFS/twoja-szansa-nadobrą-przyszłość

Kandydat – osoba, która jest zainteresowana uczestnictwem w Projekcie, wypełnił/-a Formularz rekrutacyjny, ale nie została jeszcze zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

Uczestnik Projektu (UP) – osoba, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

Grupa docelowa Projektu - osoby między 15 a 29 rokiem życia, należące do przynajmniej jednej z grup: osoby bierne zawodowo, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową (umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy) osoby zatrudnione  w ramach umowy/umów cywilno-prawnych; osoby nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu, osoby niezarejestrowane jako bezrobotne

Regulamin – niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

 

§ 3

Cele Projektu

1.      Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 45 osób biernych zawodowo, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn poprzez zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu oraz dostosowanie kompleksowej ścieżki wsparcia w ramach projektu do 31.12.2020.

2.      Cel szczegółowy stanowi zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu

(tzw. młodzież NEET).

 

 

§ 4

Zakres wsparcia

1.      Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa kujawskopomorskiego (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt skierowany jest w 30% do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze (Inowrocław, Włocławek).

2.      W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań: 

1)     Indywidualna diagnoza uczestników projektu (opracowanie IPD z doradcą zawodowym), 

2)     Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, objęte stypendium szkoleniowym.

3)     Pośrednictwo pracy w celu zwiększania szans uczestników i monitorowania rynku pracy.

4)     Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej.

3. Dla uczestników projektu oferowane wsparcie obejmuje:

1)     Indywidualne Doradztwo Zawodowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie

Indywidualnych Planów Działania – w wymiarze 7h/osobę dla 45 Uczestników Projektu;

2)     Szkolenia zawodowe – szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kompetencji dla 39 uczestników projektu, którzy nie będą korzystać z bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie działalności gospodarczej, co ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywanej pracy, w tym również umiejętności poszukiwania nowego zatrudnienia;

3)     Staże zawodowe dla 25 Uczestników Projektu;

4)     Działalność gospodarcza dla 6 Uczestników Projektu – szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia zostały ujęte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

5)     Pośrednictwo pracy dla 35 Uczestników Projektu.

 

 

 

§ 5

Uczestnicy projektu

1.      Grupa docelowa – 45 osób biernych zawodowo, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn, w tym:

a)      osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET - 27 os., w tym 17 K i 10 M. Osoba z kategorii NEET, aby przystąpić do projektu musi spełniać łącznie 3 warunki: nie pracuje (jest bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do Projektu).

b)     osoby z następujących grup docelowych - 18 os., w tym 10 K i 8 M.:

        tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 os., nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;

        osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych - osoby zatrudnione na umowie wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 m-cy. Osoby, których zarobki, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu, nie przekraczają płacy minimalnej

(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę);  

        pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.

2.      Osoba przystępująca do projektu musi spełniać następujące kryteria:

a)      Zamieszkiwać lub pracować na terenie Torunia, Włocławka, Inowrocławia (miasto i gmina wiejska);

b)     Należeć do jednej z grup: osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych;

c)      Być w wieku 15-29 lat, tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 15 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Przykładowo osobą rozpoczynającą udział w projekcie może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 29 lat i 11 miesięcy;

d)     Nie uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET);

e)     Nie należeć do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

POWER;

f)       Nie być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.

3.      W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

§ 6

Rekrutacja Uczestników Projektu

1.     Rekrutacja Uczestników Projektu odbędzie się w Biurze Projektowym, które będzie mieściło się w siedzibie Partnera Projektu przy ul. Wschodniej 36D, 87-100 Toruń

2.     Rekrutacja będzie się odbywała w sposób ciągły i będzie podzielona na 2 etapy: rekrutację zasadniczą (I etap): od początku realizacji projektu do 31.01.2020, rekrutację uzupełniającą (II etap): do końca realizacji projektu. Rekrutacja będzie prowadzona w godz. 8-16 lub popołudniami i będzie dostosowana do potrzeb grupy docelowej.

Konkretne godziny pracy Biura Projektowego będą podane na stronie internetowej projektu.

3.     Działania rekrutacyjne będą odbywały się na terenie: Torunia, Inowrocławia (miasto i gmina wiejska), Włocławka w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4.     Nadzór nad działaniami rekrutacyjnymi będzie sprawował Beneficjent. Beneficjent przygotuje plan i harmonogram rekrutacji oraz uzgodni go z Partnerem.

5.     Do celów rekrutacji Uczestników Projektu powołana zostaje Komisja Rekrutacyjna składająca się po jednym przedstawicielu od Beneficjenta i Partnera Projektu.

6.     Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

1)     Zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza rekrutacyjnego, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty będą dostępne w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz na stronach www Beneficjenta i Partnera projektu.  

2)     Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności do Projektu przez Kandydata, zawartych w § 5.

3)     Pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną 

4)     Utworzona zostanie lista rankingowa oraz rezerwowa, na której będą umieszczane wszystkie kandydatury spełniające wymagania, pod warunkiem uzyskania zgody Kandydata.

§ 7

Zasady kwalifikacji Uczestników Projektu

1.     Kwalifikacja Uczestników Projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.

2.     Proces rekrutacji prowadzony jest z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.

3.     Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, dwuetapowy, trwa do momentu zebrania 45 Uczestników Projektu, nie później jednak niż do 30.12.2020 roku. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.

4.     Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez Kandydata do Biura Projektu czytelnie, kompletnie wypełnionego, podpisanego w wyznaczonych miejscach – imieniem i nazwiskiem oraz opatrzonego datą i nazwą miejscowości sporządzenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

5.     Dopuszcza się złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami:

a)      osobiście do Biura Projektu w godzinach funkcjonowania Biura, podanych na stronie internetowej Projektu;

b)     pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu  ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń z dopiskiem „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”;

c)      faxem na nr 566589542.

6.     Cykliczne spotkania rekrutacyjne odbędą się na terenie miasta Inowrocław, Włocławek, Toruń.

7.     Rekrutacja będzie prowadzona w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8.     Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami) będą dostępne w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz na stronie www Beneficjenta i Partnera Projektu.

9.     Za datę zgłoszenia Kandydata przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

10.  Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników Projektu biorąc pod uwagę

spełnienie następujących kryteriów formalnych:

1)     Kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych,

2)     Osoby fizyczne zamieszkujące lub pracujące na terenie Torunia, Włocławka, Inowrocławia (miasto i gmina wiejska) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

3)     Osoby w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia

4)     Osoby należące do jednej z poniżej wymienionych grup: 

a)      osoby bierne zawodowo,  

b)     osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

c)      osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową (umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy)

d)     osoby zatrudnione w ramach umowy/umów cywilno-prawnych, 

5)     osoby nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. młodzież NEET. Osoba z kategorii NEET, aby przystąpić do proj. musi spełniać łącznie 3 warunki: nie pracuje (jest bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

6)     Osoby nienależące do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj. żadne z poniżej wymienionych:

a)     osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

b)     osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i  młodzieżowe ośrodki  socjoterapii  (do  2  lat po opuszczeniu),

c)     osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

d)     osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

e)     osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

f)      osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do

2 lat po opuszczeniu),

g)     osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),

h)     matki przebywające w domach samotnej matki

7)     osoby niezarejestrowane jako osoba bezrobotna

8)     Kryteria premiujące (za każde spełnione kryterium 1 pkt dodatkowo, punkty się sumują):

a)      osoby z niepełnosprawnością (osoby z lekkim, znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniem psychicznym, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),

b)     osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie

ISCED 3 (tj. do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie,

c)      osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Inowrocław i Włocławek,

d)     osoby będące byłym uczestnikiem projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu włączenia społecznego.

11.  Beneficjent zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by w grupie uczestników znalazło się 45 osób, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn  w wieku poniżej 30 roku życia, z czego minimum 30% osób (14 osób) będzie pochodzić z miasta tracących funkcje gospodarcze – Inowrocław, Włocławek.


12.  Komisja Rekrutacyjna po ocenie dokumentów aplikacyjnych (zawierających kryteria formalne oraz kryteria punktowe) dokona wyboru Uczestnika Projektu na listę główną i rezerwową.

13.  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Uczestników Projektu, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium premiujące, o którym mowa w ust. 10 pkt 8) a), a gdyby to było niewystarczające - kolejno: b), c), d)

14.  Udział osób z listy rezerwowej w projekcie co do zasady będzie możliwy do 11.2020 r.,

czyli przedostatniego miesiąca, w którym pracować będzie doradca zawodowy. Rekrutacja uzupełniająca zostanie uruchomiona po wyczerpaniu listy rezerwowej.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do podpisania z Beneficjentem Umowy uczestnictwa w Projekcie.

15.  Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

16.  Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu.  

17.  Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: 

a)     spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę do udziału w projekcie, z zastrzeżeniem, 

b)     uzyskania danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. 

18.  Decyzję o kwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydata z listy rezerwowej do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

19.  Wszyscy Kandydaci biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach telefonicznie/mailowo/osobiście.

 

 

 

 

 

§ 8

Zasady uczestnictwa i organizacja usług

1.      Szkolenia/kursy mieszczące się w kompetencjach kadry Partnera Projektu prowadzone będą w Siedzibie Partnera Projektu przez pracowników Partnera Projektu (trenerów/wykładowców). Pozostałe szkolenia zlecone będą w formie konkurencyjnej firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Szkolenia zlecone będą realizowane przez podmioty z doświadczeniem min. 2 kursy kwalifikacyjne (jeżeli dotyczy) w dziedzinie zgodnej z przedmiotem zamówienia w ciągu trzech lat przed złożeniem oferty lub minimum 2 kursy kompetencyjne (jeżeli dotyczy) w takiej dziedzinie albo minimum 2-krotność przewidzianej w kursie kompetencyjnym liczby godzin szkolenia, posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i legitymujące się kadrą z min.

2  letnim doświadczeniem szkoleniowym.  

2.      Instytucja realizująca szkolenia zapewni: salę, trenera, materiały szkoleniowe i wyżywienie.

3.      Wymiar szkolenia na osobę to średnio 80 godzin.

4.      Usługi świadczone będą głównie na terenie Torunia, Włocławka lub Inowrocławia lub w innym miejscu z dogodnym dojazdem dla Uczestnika Projektu.

5.      Harmonogram szkolenia będzie ustalany indywidualnie.

6.      Dokładne miejsce realizacji wsparcia określone będzie i podane Uczestnikowi Projektu na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem planowanej ścieżki wsparcia.

7.      Uczestnicy projektu otrzymują catering. Ponadto w ramach szkoleń zawodowych.

Uczestnicy Projektu otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe – skrypty, materiały szkoleniowe.

8.      Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania indywidualnych sesji z doradcą zawodowym, miejsca realizacji

szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

9.      Zwrot kosztów dojazdu odbywać się będzie na podstawie biletu komunikacji publicznej lub innego równoważonego dokumentu oraz listy obecności. W przypadku biletów długoterminowych, termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia i będzie rozliczany proporcjonalnie w stosunku do ilości dojazdów na zajęcia w okresie, którego dotyczy. Kwalifikowalne będą wydatki dojazdu własnym samochodem bądź innym samochodem, jeżeli uczestnik projektu posiada umowę użyczenia, do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie po przedstawieniu oświadczenia o wysokości ceny biletu komunikacji publicznej.  

10.   Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe. Stawka ustalona jest w ujęciu godzinowym odpowiadającym obowiązkowi wypłaty stypendium szkoleniowego w miesięcznej wysokości odpowiadającej 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; maksymalna i kwalifikowalna w ramach projektu wysokość stypendium szkoleniowego rozliczanego w danym miesiącu nie może przekroczyć 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

11.   Uczestnicy Projektu aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego zobligowani są do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. Minimalna wymagana frekwencja na szkoleniu zostanie doprecyzowana w umowie z każdym Uczestnikiem

Projektu. Minimalny poziom frekwencji to 80% dla szkoleń trwających co najmniej 4 dni

(frekwencja liczona w stosunku do godzin, a nie dni szkolenia), zaś dla szkoleń krótszych - frekwencja 100%.

12.   Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w § 8 pkt. 10.

13.   W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.

14.   Beneficjent zakłada możliwość udziału w stażach dla Uczestników Projektu, którzy nie będą w ramach Projektu zakładać działalności gospodarczej. Przyjęto, że spośród 39 UP na staż skierowanych zostanie 32 UP (18K/14M), z czego 24 UP odbędzie staże 6miesięczne, 4 UP odbędzie staże pięciomiesięczne i 4 UP odbędzie staże czteromiesięczne. Umowy stażowe na okres dłuższy niż 4 miesiące podpisywane będą

pod koniec okresu trwania 4-miesięcznego stażu podstawowego, w formie aneksu na 1 lub

2  dodatkowe miesiące.  

15.   Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium stażowe. Stawka ustalona jest w ujęciu godzinowym odpowiadającym obowiązkowi wypłaty stypendium stażowego w miesięcznej wysokości odpowiadającej 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

16.   Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku:

a)      przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nieuzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,

b)     złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa z Projektu.

§ 9 

Obowiązki Uczestnika Projektu

 

Uczestnicy Projektu zobowiązują się do:

1.     Przestrzegania niniejszego Regulaminu,

2.     Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu organizowanym w ramach Projektu,

3.     Rzetelnego przygotowywania się do zajęć, zgodnie z poleceniami trenerów,

4.     Przystąpienie do egzaminów końcowych, odbioru posiłków, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach.

5.     Przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych.

6.     Korzystania z powierzonych urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi.

7.     Poddawanie się monitoringowi, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 10.

8.     Zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, wykładowców, doradców zawodowych, pośrednika pracy, osób realizujących Projekt oraz innych Uczestników Projektu.

§ 10

Zasady monitoringu Uczestników projektu

1.     Uczestnicy Projektu zobowiązani się do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć oraz na kartach zajęć indywidualnych.

2.     Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu, wypłaty stypendium szkoleniowego (podczas szkolenia zawodowego), wypłaty stypendium stażowego (w przypadku stażu) oraz cateringu.

3.     Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.

4.     Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. zmiany umowy o pracę, zwiększenia wynagrodzenia, zmiany warunków zatrudnienia,podjęcia nauki, kształcenia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych kontaktowych w tym telefonu, adresu do korespondencji itp).

5.     Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu).

 

 

§ 11

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 

1.     Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji 

2.     Uzasadnione przypadki, o których mowa w §11 pkt 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi Projektu w momencie przystąpienia do Projektu.

3.     W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa w Projekcie, za okres do złożenia przez Uczestnika

Projektu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (koszt udziału Uczestnika Projektu w Projekcie uzależniony jest od rodzaju wsparcia, w którym uczestniczył i obliczany na podstawie faktycznie udzielonego wsparcia). Niniejsze postanowienie wynika z faktu, że Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założeniami wydatkowanie.

4.     Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika Projektu, trenera/doradcy zawodowego, wykładowcy, pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazania jawnej agresji wobec osób wyżej wymienionych.

5.     W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z zasadami zawartymi w § 7.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Komisję Rekrutacyjną

2.     Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta.

3.     Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” należy do Kadry zaangażowanej w realizację projektu, w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

4.     W przypadku zmian ww. wytycznych Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.

Załączniki:

1.     Formularz rekrutacyjny

2.     Karta oceny formularza