wersja kontrastowa


cos
Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności służącej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, oraz kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym a w szczególności samotnym matkom poprzez:
 • niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywną;
 • ochronę i promocje zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • naukę, szkolnictwo wyższe, edukacje, oświatę i wychowanie;
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 • propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
 • niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kilkuletnie personalne doświadczenie w realizacji projektów prospołecznych wpłynęło na decyzję o ustanowieniu organizacji służącej osobom wymagającym największej troski. Jako zespół Instytucji szkoleniowej La Soleil działającej na rynku od 2005 roku braliśmy udział w realizacji 3 projektów z obszaru przeciwdziałania bezrobociu i integracji społecznej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przy ich realizacji współpracowaliśmy z wieloma trenera, doradcami, psychologami oraz terapeutami.

Projekt "Aktywizacja matek dzieci z autyzmem"
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałaniu wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kwota przyznana na realizację Projektu wyniosła: 622 237,00 PLN.
Projekt realizowany od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna matek dzieci z autyzmem, dzięki czemu możliwa była integracja z własnym środowiskiem i reintegracja ze społeczeństwem.
Osoby uczestniczące w projekcie otrzymywały wsparcie w ramach:
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • warsztatów umiejętności psychospołecznych: trening motywacji, asertywności, warsztaty antystresowe,
 • grupowego poradnictwa psychologicznego,
 • zajęć z zakresu kreowania własnego wizerunku,
 • doradztwa zawodowego.
W ramach projektu zaplanowane zostały także siedmiodniowe wyjazdy integracyjno – warsztatowe dla mam, jak również  turnusy terapeutyczne dla dzieci.

Projekt "Aktywizacja szansą na sukces"
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej;
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kwota przyznana na realizację Projektu wynosiła: 964 485,00 PLN
Projekt realizowany od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na terenie 4 powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Projekt realizowany był poprzez:
Coaching , Trening motywacji , Trening interpersonalny, Doradztwo zawodowe, Warsztaty z autoprezentacji, Warsztaty przedsiębiorczego myślenia, Targi pracy, Wyjazdy integracyjne – warsztaty dla rodziców.

Projekt "Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas"
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej;
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kwota przyznana na realizację Projektu wyniosła: 1 249 582,48 PLN.
Skierowany był on do osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwłaszcza osób po 45 roku życia, a także wchodzących na rynek pracy bądź powracających po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.
Projekt realizowany był w okresie 21 miesięcy (zaczynając od grudnia 2009 roku) na terenie 6 powiatów.
Głównymi zadaniami projektu było:
 • Poprawienie kompetencji osobistych czyli umiejętności interpersonalnych, autoprezentacyjnych;
 • Zdobycie umiejętności przedsiębiorczego myślenia i sprawnego poruszania się po rynku pracy;
 • Podniesienie samooceny;
 • Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat projektów i podejmowanych działań znajdą Państwo na stronie www.lasoleil.com.pl w zakładce projekty.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki