wersja kontrastowa


cosO projekcie

Projekt pn. "Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego" realizowany jest przez Instytucję Szkoleniową La Soleil w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza i Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Numer projektu RPPM.05.02.02-22-0133/15

Projekt realizowany od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. na terenie 6 powiatów województwa pomorskiego:

 • chojnickiego,
 • kościerskiego,
 • malborskiego,
 • nowodworskiego,
 • puckiego,
 • wejherowskiego.


Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia 140 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), zamieszkujących na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.09.2016 r. do 30.04.2018 r.

Grupa docelowa:

Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach: malborskim, nowodworskim, chojnickim, kościerskim, puckim, wejherowskim należące do wszystkich następujących grup:

 • w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety, 
 • z niepełnosprawnościami, 
 • długotrwale bezrobotne, 
 • o niskich kwalifikacjach. 

 

Formy wsparcia:

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

1. Diagnoza i aktywizacja obejmujące:

 • identyfikację potrzeb Uczestników projektu poprzez testy diagnostyczne grupowe i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (140 os.),
 • coaching – indywidualne sesje (140 os.),
 • wsparcie psychologiczne indywidualne (140 os.),
 • poradnictwo zawodowe indywidualne (140 os.),
 • poradnictwo zawodowe grupowe (140 os.)
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych (140 os.),
 • warsztaty komputerowe - piśmiennictwo cyfrowe (16h x 7 gr.);

2. Kursy i szkolenia aktywizujące zawodowo - realizowane w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników obejmujące:

 • kursy kwalifikacyjne - zawodowe (80 os.),
 • kursy kompetencyjne (60 os.);

3. Staże zawodowe 3-miesięczne (87 os.);

4. Indywidualne pośrednictwo pracy (140 os.) oraz udział w targach pracy  (2 edycje).

 

Uczestnicy projektu przez cały okres wsparcia będą korzystać z Platformy Internetowej umożliwiającej im stały kontakt z e-doradcą zawodowym i e-coachem oraz dostęp do ofert pracy.


Uczestnicy w ramach udziału w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na przewidziane formy wsparcia, 
 • posiłki w trakcie kursów i szkoleń, 
 • odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych, 
 • tablet z oprogramowaniem dla każdego uczestnika, 
 • stypendium szkoleniowe i stażowe, 
 • ubezpieczenie grupowe dla każdego stażysty, 
 • badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie/staż.

 

Palnowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 51 osób (28 K, 23 M) objętych wsparciem w projekcie, w tym:

 • 40 osoby (23 K, 17 M) bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi),
 • 20 osób (13 K, 7 M) długotrwale bezrobotnych,
 • 11 osób (7 K, 4 M) biernych zawodowo,
 • 6 osób (4 K, 2 M) z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 45%.

Planowane produkty:

Liczba osób objętych wsparciem w Programie:

 • 110 osób bezrobotnych (63 K, 47 M),
 • 40 osób długotrwale bezrobotnych (23 K, 17 M),
 • 30 osób biernych zawodowo (17 K, 13 M),
 • 16 osób z niepełnosprawnościami (9 K, 7 M),
 • 60 osób w wieku 50 lat i więcej (34 K, 26 M),
 • 100 osób o niskich kwalifikacjach (58 K, 42 M).

Wartość projektu: 1 830 080,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 637 440,06 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 192 640,02 PLN