wersja kontrastowa


cos


Rekrutacja

Kryteria kwalifikowalności:

Do projektu może przystąpić 140 osób (80 kobiet i 60 mężczyzn) spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki:

a)     osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
b)     wiek powyżej 30 roku życia,
c)     miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego w powiecie: malborskim, nowodworskim, chojnickim, kościerskim, puckim, wejherowskim,
d)     przynależność do minimum jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami ,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagane jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu posiadanej niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

Nabór do projektu:

Nabór do projektu i przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych będzie odbywało się w sposób ciągły w okresie: od 1 września 2016 do wyczerpania się miejsc na liście uczestnictwa.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie może zgłosić się osobiście w biurze projektu ul. I Dywizji Wojska Polskiego 94, Rumia lub telefonicznie pod nr 501 673 972 lub drogą mailową: monika.piecuch@lasoleil.com.pl lub w trakcie organizowanych spotkań rekrutacyjnych.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

a)    Ankietę rekrutacyjną należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
b)    załączniki do Ankiety rekrutacyjnej obligatoryjnie dołączają osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Ankiety rekrutacyjnej).

Miejsce przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych:

a)      Biuro projektu ul. I Dywizji Wojska Polskiego 94, Rumia w godzinach 9.00-17.00,
b)      Infolinia rekrutacyjna nr telefonu: 501 673 972 w godzinach 9.00-17.00,
c)       Adres internetowy ww.lasoleil.com.pl przez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i przesłanie jej mailem na adres mailowy monika.piecuch@lasoleil.com.pl

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną przez kadrę projektu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty umieszczenia ich na liście osób zakwalifikowanych do projektu lub na liście rezerwowej dostępnej w biurze projektu.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie zastąpi ją osoba z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.