wersja kontrastowa


cos

 

2017-02-23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/PIMWSZ/RR

w ramach procedury rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”, nr RPPM.05.02.02-22-0133/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

LA SOLEIL MONIKA PIECUCH zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzeniu zajęć lub zapewnienie trenera/instruktora, który przeprowadzi zajęcia w ramach kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” – moduł szkoleniowy „Sprzedawca” dla 5 uczestników projektu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/PIMWSZ/RR

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017/PIMWSZ/RR2017-02-23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/PIMWSZ/RR

w ramach procedury rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”, nr RPPM.05.02.02-22-0133/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,

La Soleil Monika Piecuch zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzeniu zajęć lub zapewnienie trenera/instruktora, który przeprowadzi zajęcia z „Obsługi kasy fiskalnej” (moduł szkoleniowy) w ramach kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 5 uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/PIMWSZ/RR

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/PIMWSZ/RR2017-02-20

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/PIMWSZ/RR

w ramach procedury rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”, nr RPPM.05.02.02-22-0133/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

LA SOLEIL MONIKA PIECUCH zaprasza do składania propozycji cenowych na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 6 uczestników projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/PIMWSZ/RR

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/PIMWSZ/RR2016-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CHSD/2016

W związku z realizacją projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”, nr RPPM.05.02.02-22-0133/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Oddział w Gdyni – Partner projektu, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 140 uczestników projektu. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.), bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 140 uczestników projektu oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CHSD/20162016-11-02


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/PIMWSZ

W związku z realizacją projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”, nr RPPM.05.02.02-22-0133/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
LA SOLEIL MONIKA PIECUCH zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe dla uczestników warsztatów aktywizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych realizowanych w ramach projektu.

Postępowanie o udzielenie zamówenia jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.), bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe obejmujące przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego dla 140 uczestników projektu biorących udział w warsztatach aktywizacyjnych, kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych realizowanych w ramach projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”.
Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/PIMWSZ2016-10-17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/PIMWSZ

W związku z realizacją projektu „Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”, nr RPPM.05.02.02-22-0133/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
LA SOLEIL MONIKA PIECUCH zaprasza do składania ofert na prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.

Postępowanie o udzielenie zamówenia jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.), bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących:
- KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE (Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania) dla 140 uczestników.
- PORADNICTWO ZAWODOWE (poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych) dla 140 uczestników.
- WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY dla 140 uczestników
oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

Elementem dodatkowym jest świadczenie usług doradczych  online za pomocą platformy internetowej, zamawiający nie przewidział dodatkowego wynagrodzenia na to zadanie.

Do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/PIMWSZ