wersja kontrastowa


cos
Projekt pn. ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’ realizowany jest przez Instytucję Szkoleniową La Soleil i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020).

Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu POWR.01.02.01-22-0052/17

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2018r do 30 czerwca 2019r na terenie województwa pomorskiego.


Cel Projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 88 osób (49 kobiet oraz 39 mężczyzn) biernych zawodowo do 29 roku życia z województwa pomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku.
Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 88 Uczestników Projektu instrumentami aktywizacji:
 1. identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 2. poradnictwem psychologicznym,
 3. poradnictwem zawodowo – grupowym,
 4. coachingiem indywidualnym,
 5. pośrednictwem pracy,
 6. szkoleniem zawodowym,
 7. stażem zawodowym,
 8. dodatkiem relokacyjnym.

Grupa docelowa:


Do Projektu może przystąpić łącznie 88 osób (53 K/35 M) pozostających bez pracy (biernych zawodowo) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo pomorskie, należące do następujących grup:
- osoby bierne zawodowo (88 osób, w tym 49 K/39 M),
w tym:
- co najmniej 62 osoby (w tym 32 K/ 30 M) w wieku od 18 lat do 24.

Formy wsparcia:
Udział w projekcie jest bezpłatny!

1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:
a) Diagnoza i aktywizacja obejmujące:
 • Indywidualne pośrednictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (88 UP),
 • Poradnictwo psychologiczne (88 UP),
 • Grupowe pośrednictwo zawodowe (8 grup),
 • Coaching indywidualny (88 UP * 16 h+ 40 UP *4 h =1568 h),
 • Pośrednictwo pracy (88 UP).
b) Kursy i szkolenia aktywizujące zawodowo - realizowane w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu (88 UP) obejmujące kursy kwalifikacyjne:
 • Ratownik wodny (48 UP),
 • Kwalifikacyjny pierwszej pomocy (48 UP),
 • Sternik motorowodny (48 UP),
 • Barman (40 UP).
Kursy zakończą się uzyskaniem poświadczenia zdobytych kwalifikacji lub kompetencji;
c) Staże zawodowe 3-miesięczne (40 UP),
d) Dodatek relokacyjny (6 UP).
2. Dodatkowo Uczestnicy w ramach udziału w Projekcie otrzymają:
 • sfinansowanie kosztów dojazdu oraz wyżywienia na przewidziane formy wsparcia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników kursów, szkoleń i staży zawodowych,
 • pokrycie kosztów noclegów,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, badania lekarskie.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 626 627,48 PLN i obejmuje:
 1. Dofinansowanie 1 543 307, 48 zł z następujących źródeł: a) ze środków europejskich w kwocie 1 370 921,64 zł, b) ze środków dotacji celowej w kwocie 172 385,84 zł.
 2. Wkład własny w kwocie 83 320,00 zł


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki