wersja kontrastowa


cos
Kryteria kwalifikowalności:

Do projektu może przystąpić 88 osób (49 kobiet i 39 mężczyzn) spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 1. wiek: 18-29 lat (weryfikacja na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego),
 2. status osoby biernej zawodowo zgodnie z definicją PO WER (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 3. osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 4. osoba nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 5. osoba zamieszkująca według Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego (weryfikacja na podstawie formularza aplikacyjnego i oświadczenia),
 6. zaświadczenie z ZUS o braku dochodów,
 7. osoba umiejąca pływać (opcjonalnie w zależności od formy wsparcia) – weryfikacja na podstawie karty pływackiej lub specjalnej karty pływackiej.
W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagane jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu posiadanej niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

Nabór do Projektu:


Proces rekrutacji Uczestników Projektu i przyjmowania Formularzy aplikacyjnych będzie odbywał się w następujących edycjach:
 • I edycja: styczeń 2018 r. – maksymalna liczba 36 uczestników (wyłącznie osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu Ratownik wodny)
 • II edycja: lipiec- październik 2018 r. – maksymalna liczba 22 uczestników (wyłącznie osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu Kurs barmański)
 • III edycja(rekrutacja przedłużona): listopad 2018 r.– luty 2019 r. – maksymalna liczba 30 uczestników (w tym 12 osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu Ratownik wodny oraz 18 osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu Kurs barmański).
W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników w w/w okresach, rekrutacja będzie odpowiednio przedłużana, z możliwością rozpoczęcia zajęć dla dotychczas rekrutowanych osób.
Nabór do Projektu i przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych będzie odbywało się w sposób ciągły w okresie: od 1 stycznia 2018r do wyczerpania się miejsc na liście uczestnictwa.
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie może zgłosić się osobiście w biurze Projektu: Pl. Narutowicza 14, Malbork lub telefonicznie pod nr 507 953 019 oraz 55 272 77 30 lub drogą mailową: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl lub w trakcie organizowanych spotkań rekrutacyjnych.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

 1. Formularz aplikacyjny oraz obligatoryjne załączniki należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny,
 2. Załączniki do Formularza aplikacyjnego obligatoryjnie dołączają osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia).

Miejsce przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych:

 1. biuro Projektu Pl. Narutowicza 14, Malbork w godzinach 9.00-15.00,
 2. infolinia rekrutacyjna nr telefonu: 507 953 019 oraz 55 272 77 30 w godzinach 9.00-15.00,
 3. adres internetowy www.lasoleil.com.pl przez wypełnienie Formularza aplikacyjnego i przesłanie go mailem na adres: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl.

Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną przez kadrę Projektu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty umieszczenia ich na liście osób zakwalifikowanych do Projektu lub na liście rezerwowej dostępnej w biurze Projektu.

O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w Projekcie zastąpi ją osoba z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki