wersja kontrastowa


cos

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

LASOLEIL MONIKA PIECUCH ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. :
„Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”
nr RPPM.05.02.02-22-0133/15. ;
;

Wybór wykonawcy będzie odbywał się z procedurą zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Opis przedmiotu zamówienia:

Skierowany był on do osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) w tym długotrwale mających trudności w wejściu na rynek pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany był poprzez:

Coaching
motywowanie uczestników, pomaganie w określaniu problemów i możliwych sposobów ich rozwiązywania, wzmacnianie motywacji do realizacji celów, stawianie wyzwań uczestnikom tak aby mogli ocenić swoje umiejętności, pomaganie w planowaniu działań.

Trening motywacji – wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości.

Trening interpersonalny - zajęcia z zakresu rozwoju osobistego, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Trening mający na celu lepsze poznanie siebie oraz wytrenowanie umiejętności nawiązywania bliskich związków z ludźmi i wyrażanie pozytywnych uczuć.

Doradztwo zawodowe – nabycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy, odkrywanie własnych umiejętności, preferencji i możliwości zawodowych, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Autoprezentacji - zajęcia kształtujące umiejętności niezbędne w poszukiwaniu pracy.

Warsztaty przedsiębiorczego myślenia - planowanie w życiu przedsiębiorczej osoby, sukces, stres, asertywność i ryzyko jako niezbędny czynnik sukcesu i aktywności.

Warsztaty dla rodziców – budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Nabycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie i szkole.

Targi pracy - kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami w celu łatwiejszego znalezienia pracy;

Wyjazdy integracyjne - uczestnicy zapewnione mieli:

• dojazdy na szkolenia,
• wyżywienie i noclegi podczas trwania szkoleń,
• opiekę nad osobami zależnymi w czasie trwania szkoleń.


Udział w projekcie był BEZPŁATNYstopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki