wersja kontrastowa


cos

O projekcie

Projekt pod tytułem Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas realizowany był przez Instytucję Szkoleniową LA SOLEIL. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej;
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota przyznana na realizację Projektu wyniosła: 1 249 582,48 PLN.

Skierowany był on do osób
długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwłaszcza osób po 45 roku życia, a także wchodzących na rynek pracy bądź powracających po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.

Projekt realizowany był w okresie 21 miesięcy (zaczynając od grudnia 2009 roku) na terenie 6 powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego:

• chełmińskiego;
• golubsko – dobrzyńskiego;
• grudziądzkiego;
• miasta Grudziądz;
• toruńskiego;
• wąbrzeskiego.

Głównymi zadaniami projektu było:

• Poprawienie kompetencji osobistych czyli umiejętności interpersonalnych, autoprezentacyjnych;
• Zdobycie umiejętności przedsiębiorczego myślenia i sprawnego poruszania się po rynku pracy;
• Podniesienie samooceny;
• Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Projekt był realizowany poprzez:

• Trening motywacji mający na celu wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktów i podnoszenia samooceny;
• Trening interpersonalny mający na celu lepsze poznanie siebie, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów;
• Szkolenie z zakresu autoprezentacji kształtujące umiejętności niezbędne w poszukiwaniu pracy;
• Warsztaty przedsiębiorczego myślenia kształtujące umiejętność radzenia sobie ze stresem, ryzykiem porażki oraz osiągnięcia sukcesu;
• Warsztaty dla rodziców, których celem jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się w rodzinie oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu się;
• Coaching – polegający na motywowaniu poprzez dostarczenie wiedzy i narzędzi, by uczestnik rozwijał się w pożądanym kierunku. Jego celem jest praca z ludźmi nad poprawą wyników ich działania w konkretnej dziedzinie lub umiejętności;
• Doradztwo zawodowe mające na celu odkrywanie własnych umiejętności, preferencji i możliwości zawodowych;
• Targi pracy dające możliwość kontaktu z lokalnymi przedsiębiorcami w celu łatwiejszego znalezienia pracy;
• Wyjazdy integracyjne.

Uczestnicy mieli zapewnione bezpłatnie:

• Dojazdy na szkolenia;
• Wyżywienie i noclegi podczas trwania cykli szkoleń;
• Opiekę nad osobami zależnymi w czasie trwania szkoleń.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki