wersja kontrastowa


cos

Projekt pt. „Lepsze jutro dla pracowników Oświaty zagrożonych utratą pracy ” jest realizowany przez LaSoleil Monika Piecuch. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacuyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 949 322,16 PLN

Projekt jest skierowany do 30 bezrobotnych lub przewidzianych do zwolnienia pracowników oświaty z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w przedziale wiekowym 18-64 lata z terenu powiatu włocławskiego i Gminy miasta Włocławek.

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Przewidziany okres realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.12.2015

Osobom objętym wsparciem w ramach Projektu zapewniamy:

  • Indywidualne Poradnictwo zawodowe,
  • Coaching,
  • Szkolenie z zakresu autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku i komunikacji interpersonalnej,
  • Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą oraz wsparcie pomostowe,
  • Szkolenia i staże zawodowe dla osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje,
  • Uczestnikom projektu przysługują,
  • Bezpłatne materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie,
  • Zwroty za dojazdy,
  • Stypendium stażowe.


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki