wersja kontrastowa


cos
Do pobrania:

1. Regulamin Rekrutacji Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy

a) Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
c) Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
d) Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie o braku zmiany statusu na rynku pracy
e) Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie o niezarejestrowaniu działalności gospodarczej
d) Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji - Formularz ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/staże
e) Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji oraz regulamin określający zasady przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, oraz znajomości zasad oceny przyjętych kryteriów kwalifikacji do udziału w projekcie
f) Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
g) Załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji - Oświadczenie o niezarejestrowaniu działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych
h) Załącznik nr 10 do Regulaminu Rekrutacji - Zakres danych osobowych uczestnika projektu
i) Załącznik nr 11 do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
j) Załącznik nr 12 do Regulaminu Rekrutacji – Wzór Kart oceny formalnej Beneficjenta pomocy
k) Załącznik nr 13 do Regulaminu Rekrutacji – Wzór Karty oceny merytorycznej Beneficjenta pomocy
l) Załącznik nr 14 do Regulaminu Rekrutacji - Umowa o zorganizowanie stażu


2) Regulamin określający zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

a) Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Wniosek na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,
c) Załącznik nr 3 Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika projektu,
d) Załącznik nr 4 Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
e) Załącznik nr 5 Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
f) Załącznik nr 7 Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
g) Załącznik nr 6 Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimi
h) Załącznik nr 8 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych – Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
i) Załącznik nr 9 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Wniosek na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
j) Załącznik nr 10 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Karta Oceny formalnej wniosku Beneficjenta
k) Załącznik nr 11 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych - Karta Oceny merytorycznej Beneficjenta
l) Załącznik nr 12 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych – Wzór Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
ł) Załącznik nr 13 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych – Zobowiązanie beneficjenta pomocy do przeznaczenia kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na działalność gospodarczej
m) Załącznik nr 14 do Regulaminu zasad przyznawania środków finansowych – oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
n) Załącznik nr 15 Regulaminu zasad przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej
o) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
p) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
r) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
s) Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków.

t) Wzór wniosku na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego
u) Oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis
do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w) Wzór umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


stopka
Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki