wersja kontrastowa


cosProjekt pn.
Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego

nr RPPM.05.02.02-22-0133/15
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy